• I-download ang app sa App Store o Play Store
• I-register ang iyong mobile number
• Mag-input ng hinihinging impormasyon

• I-tap ang ‘Save Money’ sa dashboard
• I-tap ang ‘Get Fully Verified’
• Kumpletuhin ang verification process

• I-click lang ang ‘Save Money’ icon at bukas na ang iyong savings account!

• Siguraduhin na may balance ang iyong GCash wallet
• Piliin ang ‘Save Money’ tapos ‘Make a deposit’
• Mag-input ng amount tapos i-confirm